LUST AUF MUNDART: „Dä Biiereboom“ [mit O-Ton]

Red. Mundart [ - Uhr]

Über die Folgen einer Birnbaumfällung und eine Verfolgungsjagt …

[audio:dae-Biireboom.mp3]

Et wu’er enne schönne rö’je Daach, böss… jo böss Bä’etes möt Tünn em Schlepptau beem Döres opp dauchde.

„Döres“ seit Bä’etes „du hass doch enn Kättesääsch“!

„Hann esch schon – äver die vrli-en esch net“.

„On worömm net“?

„Die hann esch all e paarmool Vrsoot zerökk jekrääje“.

„Wat wells du överhaup möt enn Kättesäsch Bä’etes“?

„Esch well en minne Bonget enns de Bööm jätt jereet stuzze“.

„Esch hann do noch enn alde Säsch – die kannste jeschänk hann – mosse bloos jätt affpuzze on de Kätt jätt aanschliipe“.

Die Twii tro’eke nu mött de Kättesääsch nom Bonget. Ongerwääs menden dä Tünn:

„So – Bä’etes – wo wolle mr aanvange“?

„Esch deit et i’esch do dä Biiereboom – dä jeet jo baal janz kapott“.

„Ess dä nett jätt ze Jru’et vörr oss“?

„Ze Jru’et? – Jong…..dat Deng lääje mr ömm als wenn et nikks wü’er“.

„Nu nett datte desch do opp dr Schopp vällt“.

„Nä nä Tünn – eso Jru’et esse net“.

„Wellse net doch e Seel o’eve draanbenge on möt dr Träkker träkke?“

„Kwatsch – Jong – bevü’er mr do o’eve möt de Lädder draan send, ligg dä Boom schon onge“.

„Die Säsch ess ävver jett ku’et vörr dä Boom“.

„Ejaal – do loope mr möt de Säsch ömm dä Boom erömm – pass maar opp – jlisch likke onge“.

On nu leite se loss – Bä’etes jo’ef sech annet sääje – Tünn ki’ek too. Et wu’er enne Radau – op enns ving dä Boom et kraake aan.

Tünn wuuer möt de Häng annet fuchtele on bröllden.

Bä’etes kiiek enns nom Tünn – dähhh – do vi’elt dr Boom all ömm!

Bä’etes jooch möt sinn Sääsch op Siit – et jo’ef enne jewaaldije Krach on enne Knall – et wu’er passeet – dr Boom lo’ech medden enn dr Schopp – on noch e Stökk wigder.

Uut dämm Schopp ko’em raaveschwatte Stoov eruut!

Die Twii kiieke sesch enns aan, on schli’eke enns janz höösch ömm dä Schopp erömm.

Opp enns jing do e Jebröll loss.

„Dat ess dat Billa, watt do eso erömm bröllt – op Dämm jätt passeet ess“?

„Kwatsch – wenn dat Onndeer esoo brölle deet, es ett äärsch vrjrällt…..onn övverhaup…wie süss du uut“?

„Jo mennste dann, du süss bä’eter uut“?

„Onn watt donnt mr nu“?

„Jank enns janz janz höösch ömm de Ekk lu’re“.

„Öm Joddeswelle Bä’etes – dat Billa steet do möt de Messjaffel on es schwatt von O’eve bös Onge“.

„Jäzz wödd et äver Tiit, dat mr hee vott komme – dämm Billa es Alles too’zetraue“.

LUST AUF MUNDART: „Dä Biiereboom“

 

Äver et wu’er all ze spät – Billa ko’em möt de Messjaffel ömm et Ekk jeloope. Watt et do so’ech – wu’ere twii Männ – jenau esoo schwatt wie Öttsche sällever.

Dämm schwatte Billa möt de Messjaffel senn on affhaue – dat wuuer e Deng vörr sesch

Die welde Jach jing henger däm Döres sinne Hoff langes.

Döres stung do onn kräsch sesch vörr Laache net miie enn. Tring ko’em uut de Kü’ek eruut on kräschden dat Spellsche och mött.

Du seiden Döres vörr et Tring:

„Tring – jank vlökk dämm Billa ennvange – loop – wenn dat die Twii kritt, jäät dat dänne jlatt die Messjaffel du’er et Liif“.

Du jing et i’esch reit loss – vüüre die Twii – Bä’etes bröllden: „Billa – esch bönn et doch“ – Billa bröllden: „Err Drekkshallonke – err Verkesköpp – ösch Drekksäkk krii esch schon“ – dohenger dat Tring: „Billa – Billa – bliff doch stonn – dat ess dä Bä’etes on dä Tünn“ – on Billa bröllden wigder:

„Wänn esch die Loompe krii – de Messjaffel jaach esch dänne du’er dr Ballesch“.

Enne janze Hoop uut’em Dörp krääschden dat Spellsche mött – Schözzevääs ess nikks dojään!

Op enns kräsch dat Billa nett eso janz de Kurv – de Jaffel vlo’ech op Siit on Billa en dr Matsch.

Jott – so’ech dat Billa uut – schwatt – un nu och noch voll möt Matsch.

Billa hott sech ömmjedri’ent on so’et möt irr dekke Vott medden en dr Matsch.

Wie Tring aanko’em, wu’er dat Billa am raasele – net vörr Ping – nä – vörr Jräll!

„Billa“ – seiden Tring – „du böss henger dinne Bä’etes on dä Tünn heer jeloope“.

„Die schwatte Oondeere sollen minne Bä’etes on dä Tünn senn“?

„Jo“ seiden dat Tring.

„Komm Billa – jank möt mesch no oss, on donn desch enns jätt rööste – kanns von mesch och jätt zem Aantrekke hann“.

„Tring – esch hott jraad de Wäsch op de Ling jedonn…..“

„Jo – nu ess et joot – stonn opp Billa – mr jonnt no oss“.

„Tring dat sach esch desch………lott mesch dä Bä’etes bloos no Heem komme

Foto: Wolfgang Dirscherl /www.pixelio.de

Bisher keine Kommentare

Ihr Kommentar