LUST AUF PLATT: „De Alljemeinbildung“ [mit O-Ton]

Red. Mundart [ - Uhr]

Über Beätes, Billa, die Kunst und den Sperrmüll …

.
[audio:14-07-23-Baetes-on-Billa.mp3][ca. 6 Min]

Beätes on sin Billa so-ete et Ovends nom Äete zesaame on dinge jet dr Kall.

Dä Beätes wur all jätt onröösch jewuede, sinn Billa meek op enns e so kloch Jeseet.

Hä deiden all an nikks jo’es, als dat Billa mende:

„Beätes – nu hü’er ens too“!

Beätes luuede övver sinn Brill on seid niks. Hä wadde op dat, wat do noch komme sollde.

„Hü’er too – säät Billa – he steht jeschri’eve, dat völl Lüüt kenn Alljemeinbildung hödde“.

Beätes wu’er et i-esch ens platt.

„Alljemeinbildung? – watt es datt dann“?!

„Beätes – stank ens opp un söök ens dat schlaue Book wo mer övver sojätt läese kann“.

Bevörr dat Billa däm Beätes de Höll heet make koss, esse oppjestange on hat dat Book jeholt.

Hä hott ävver kenn loss zom läese, on doot däm Billa dat Book en de Venger. Nu jing et ävver loss.

„Hü’er to wenn esch desch jät vü’er läese donn“.

Beätes wu’er dr He’är em Hus – ävver sin Billa hott de Bokks aan.

He steet onger Aljemeinbildung, dat merr von jät weet wie völl kenne mösse – och jett von de Kuns on Antike on e-su.

„Dann Billa – sach mech doch ens“: „Wat es do met Antik je-mennt?“

„He steht et all – säät dat Billa:

„Antik es alles, wat do eso  erömm steht on alt es, on wo völl von däm Zeusch em Museum – oder wie dat heesch – e’römm steht“.

„Beätes“ seiden Billa „werr mösse jät vörr ossere Bildung donn.

Wat hälste dovonn, wenn mer Zwei ens enne so Museum jonnt?“

Beätes wo’ur et i-esch ens platt. „Billa – bess enns jescheet – enne Museum?“

„Sach ens – wat solle wirr zwei Alde do“.

„Beätes – halt dinn Mull – esch jonn in et Museum – on du jeeß mött“.

Do wu-er dä Bäetes utjekallt. Hä moosden möt – op hä wollden oder net.

Dä Daach dropp jing-et loss no däm Museum. Se hodde och e jevonge. O’eve draan stung jätt von „Museum für Moderne“.

„Dat es ejal watt do steht – wirr jont do jäz e’renn“ seiden Billa.

Wiise do betallt hodde, jing et schon loss.

Em Hoff stung do en Sprööt, die äffe Waater dur de Jejend jiddschde.

„Wat es datt’dann“ vrode Billa däm Beätes.

„Woher soll esch dat wiiete“ seide Beätes.

„Do steht doch e Scheld – jank ens kikke wat do dropp steht“ seide Billa.

„He steht jät von Inst….. Insta…..Instal….. dä Driss kann esch net lä’ese – esch han de Brell vrjässe“ seiden Beätes.

„Beätes – du böss avver mar och enne Klötschkopp….einfach de Brell vrjässe – do vällt mech jrad enn – do Klämpner will Morje komme“ mende Billa.

„On övverhaup – wenn du mesch e so Deng em Jaat dees, häng esch desch dat Kreuz uut“.

Beem näksde Deng kresch Billa ävver janz kleen Oore.

„Dat send ävver Drekksäkk he – die dont jo noch nett ens op-rüme on sauber maake – kikk ens dä Kühlschrank – wie sütt dä uut – janz bonk – on do nä’ever – dat es doch dä Katong von däm Deng – on och eso bonk“.

„Beätes – bösse secher, dat dat hee e Museum on kenn Müllkipp es“?

„Billa – du hass doch selever jät von Museum jelä’ese – sojar mesch vüür jelä-ese – on nu mennste he wüer de Kipp?

Jo best du eijenlich janz du’er jedri’ent“?

Beätes hot all enne janz dekke Hals jekräje.

„Wä wollde sech dann he jätt von Bildung on e sonne Knös aandonn?

Esch doch nett – dat wu’ers doch du – net esch“ bröllden Beätes!

„Böss du jäz enns röösch? On bröll mesch net eso aan“!

„Esch bröll wenn et mesch in dr Kroom pass“ jröölde Beätes.

„Waat mar Jong – wenn werr no Heem komme – do wäet esch desch schon jett vrtälle – von wäje aanbrölle on so“ seiden Billa.

„Bloos mesch ens op et Hööt“ bröllde Beätes “ – kikkmar wie de no Heem küz – esch jonn mesch jez enne drenke – du ahl Schrappnell“.

E paar Dach späder soech esch dä Beätes. Dä soech net jrad joot uut.

„Hä – Beätes – wie süüs du dann uut“ – hann esch em je-vrooch.

„Datte dat sääs“ seiden Beätes – „esch benn em Hoff övver de Missjaffel jevlo’ere“.

„Wie wu’er dat dann do em Museum“ – hann esch dem jevroch.

„Jong – dat will esch desch en saare – osere Sperrmüll – dä wet do aff’jelaane on anjestrieke on dat es dann do Kunst – on wenn de do klooch ut de Wäsch lu-ers dann haste Bildung on kanns mötkalle“!

Bisher keine Kommentare

Ihr Kommentar