LUST AUF MUNDART: „Dat Deng möt däm Verke“ [mit Audio]

Red. Mundart [ - Uhr]

Über eine Preisververleihung der besonderen Art …

.

[audio:Dat-Deng-moet-daem-Verke.mp3][ca. 7 Min]

 

„Tach Tring – ess Döres do“?

„Henge ömm’et Ekk em Bonget – wat has’te möt däm allt wi’er vür“?

„Dä mott oss ens jätt hällepe“.

„Wä ess do noch miie bee?“

„Du kanns alles ä’ete – ävver net alles wi’ete – du kanns jo dinn Mull net halde“!

„Dann jott doch zem Deivel – err hat doch bloos wiier U’esel em Kopp“!

„On wenn – et jeht desch noch lang nikks aan“!

„Err ärm Dolle – jät Vr’nöneftijes hat err doch noch nie hinjekrääje“!

„Es joot Tring – esch mot no däm Döres!“

“Hä – Döres – desch mösse wer enns hann – jlisch kütt dä Tünn och enns hee hinn“!

„Tach Äu – wat wollt err Twii dann von mesch“?

„Sach’ens Döres – du hotts doch Vrö’er eso völl Värkes emm Stall, on hotts emmer jo’e Priis jekrä-je – wie haste dat immer eso hin-je-krä’je“?

„Wo’römm wollt Irr dat wisse“?

„Esch han do so e klee Problemsche – dä Bäetes hot doch e jong Värke jewonne, on wie dat nu Jrötter wu-ed, wosse net mii wohin do-möt, on do hatte mesch dat Värke je-jo-eve“.

„Äu – wat hass du do mett zekri’je“?

„Esch woll dämm Tünn jet hällepe“.

„Hällepe? – wobee hällepe“?

„Dat is eso Döres – dä Tünn will möt däm Vereke no de Uuställung, weil hä mennt, sie Vereke wü’er eso jot“.

„On wat soll esch do-be“?

„E paar Kniff zei’je”.

“Tünn – sach-ens – wat wollste do wi’ete”?

„Döres – du has doch beschtemp e paar jo’e Kniff wii ma eso Värke op „Joot“ trimme deet“.

„Wat mennste mött Joot“?

„Jo-nu – et sollden schon jät vr’nönneftesch Utsenn“.

„Joot – pass op – et iiesch mosse dat Värke wäsche – dovü-er nömms-de desch en dönn Seepelooch – et bääs deeste do jät Schampo e-renn. Du moss ävver op-passe, dat desch dat Väreke net affhaut. Donoo hälste dr Schlauch dropp zöm affspööle. Wenn de dann dat Vereke reen has, bengste däm enne Lapp öm dr Hals on hängs enne Lapp an de Vott“.

„Wat soll dat do möt die Lappe senn“?

„Do-möt dat Deer sesch net mi’e eso versaut“!

„Do köss esch dämm doch henge enne Pämpers an de Vott hänge“.

„Pämpers? – „wat es dat-dan“?

„Dat send doch die Lappe vörr de Kengervöttsches“.

„Send die net jät zekleen“?

„Nä – die jövv et och vörr Jruete“.

„Wat dat net all jöff“!

„Tünn – wie Ald es dat Vereke“?

„So onjevi’er dreeviiels Joor“.

„Jott – do es dat Deer noch jet ärsch onrösch“.

„Dat kannste wal laut saare“.

„Es e-jaal – do deeste dämm jätt Beer in et Frä’ete“.

„Beer? – dat drenk esch li’ever sällever“!

„Stell desch net e-so aan – enn Stond bevü’er du möt däm Värke enn do Reng jees, voorste dämm dat Beer – do-mött dat jätt rööjer wet“.

„On kuu’et bevörr du en dä Reng jees, deeste die Lappe aff“!

„Dat wuuer all alles“?

„Kanns em jo noch die Vott aan-striike – ammeng jeet dat Vereke dann als en nö’e Zo’et du’er“!

„Jäz will’ze mesch ävver opträkke – ävver es ejaal – esch probeer dat uut“.

 

E paar Daach laater:

„D-Ö-R-E-S – wo bös du“?

„Hü’er opp möt däm Jebröll – dat Tring es am schloope“.

„Wat haste dann Tünn“?

„Döres – he haste e paar Wü’esch on jet Schenk – janz vresch – on hee ess och noch jät Pannas“.

„Wat soll dat dann“?

„Wer hannt dat Värke jeschlach.“

„Wie – wu’er dat nikks op de Ausstellung“?

„Ochjo – et jing eso“.

„Wie – dat wu’er doch e joot Värke“.

„Joo – schon – ävver do wu-ere enne janze Hoop Angere“.

„On – wat wu’er“?

„Joot – esch will et desch saare – do i’eschte Pries wu’er net drinn – oss Värke wu’er net et Bääste …..ävver……..et wu’er et los-tisch-ste “!

„Wat hast du do möt däm Värke jevukk“?

„Du hotts doch je-seit, esch soll däm Deer jät Beer jä-eve“.

„Dat stemmp“.

„Ävver du hotts mesch net jeseit wie völl“.

„Wat has du do jemäkk“?

„Esch hann enne Kaas Beer mött jeno’eme on däm Deer e paar Fläsche zem Saufe jejäeve. So twee bös dree Fläsche han esch sällever jedronke. On wie wer do em Reng send, leep dat Vereke e-so klöschtisch erömm. Dat höttste senn-mösse – die wu’ere All am laache“.

„Tünn – du on dat Värke – er twii sedd beso’epe jewäss – oder wie hann esch dat“?

„Hü’er opp Döres – hü’er op – esch moosden dat Värke doch wiier ennfange. Do bönn esch ävver wie’er janz schnell nööter jewu’ede“.

„Wat hat dinn Vrau dovon jeseit“?

„Bös rösch Döres – die hat mesch de Höll heet jemäkk – esch mot en Tiet lang op de Kautsch schloope – Jott – wat es die Jä’el“!

„Tünn – meut-ste e nö Värke hann“?

„Näää!“

 

Foto: tokamuwi /www.pixelio.de

 

Bisher keine Kommentare

Ihr Kommentar